ПРАВИЛА ПОНАШАЊА – КУЋНИ РЕД

АКАДЕМСКОГ ЈЕДРИЛИЧАРСКОГ КЛУБА "БЕОГРАД"

 

Овим правилима се одређује начин понашања, права и обавезе чланова АЈК "Београд" и начин коришћења и одржавања имовине клуба.

 

тачка 1

 

Сви чланови су дужни да се ангажују у остваривању основне делатно-сти Клуба, развоју  једриличарства, организовању такмичења и очува-њу човекове средине.

тачка 2

 

Право коришћења клубске имовине припада члановима Клуба на начин и по распореду који утврђује управа Клуба, у складу са распо-ложивим могућностима. Управа Клуба одређује намену просторија,  распоређивање кабина, услове за привезивање пловила и остављање истих на сувом као и остала  питања везана за имовину Клуба.

 

тачка 3

 

Чланови Клуба, задужени клубском имовином (једрилице, алат,  приколице и сл.) дужни су да се о њима старају као добри домаћини и одговарају за штету насталу намерно или из крајње непажње.

 

тачка 4

 

Коришћење воде је бесплатно за редовне потребе а плаћа се за пра-ње бродова и кола по цени коју одреди управа. Коришћење струје се плаћа по стварном утрошку (преко сата) увећаном за двадесет про-цената, за одржавање инсталација, или паушално, на дан. Паушалну цену одређује управа. Без обзира на начин плаћања, чланови су обавезни да штеде воду и струју.

Употреба писте је за чланове бесплатна а са гостима може да се договори о цени домар или присутни члан управе и да приход уплати у благајну.

 

тачка 5

 

Сви чланови су дужни да се у Клубу пристојно понашају, да одржавају ред, чистоћу и дисциплину. На Клубу је забрањено: ометање других чланова у боравку на Клубу и коришћењу имовине  клуба; коришћење имовине клуба ван њене намене; загађивање околине и бацање отпадака  ван одређених места; поправка и градња бродова без договора са шефом сидришта или ван места које је наменски одређено; привезивање на понтоне без одобрења  шефа сидришта или управе или мимо утврђеног распореда.

Клуб се налази у најужој зони заштите водозахвата па су сви чланови дужни да примењују изузетну пажњу у руковању загађивачима и да детаљно спроводе следећи Поступак са горивом, мазивом, отпадним мазивом и фарбама:

  • Чланови клуба су одговорни и дужни да контролишу еколошко поступање мајстора на свом броду непрекидно за све време њиховог рада и боравка на марини; ако су лично спречени треба да одреде заменика

  • Замену уља члан мора да пријави шефу марине који је у обавези да поступак надгледа; у случају одсутности шефа марине члан мора да одложи замену уља. Отпадна мазива је забрањено износити са брода у отвореним посудама, дозвољено само у затвореним које дихтују

  • Отпадна мазива, остатке фарбе, разређиваче и остале загађиваче чланови су дужни да предају на рециклажу већој аутомеханичарској радионици или директно рафинерији а ни у ком случају не смеју да баце ни кап загађивача у воду, било где на полуострву нити у контејнер (Рафинерија Нафте Београд, 011-2711-063, Панчевачки пут 83 (3 км после панчевачког моста), рециклажа: Бојан Тодоровић 064-8884-794)

  • Фарбање брода споља или унутра члан мора да пријави шефу марине који је у обавези да поступак надгледа; у случају одсутности шефа марине члан мора да одложи радове. Забрањено је коришћење отровних боја против алги

  • Сипање горива треба радити са великом пажњом кад су временски услови повољни, по могућству натанковати се ван клуба

Непридржавање повлачи престанак чланства и пријаву надлежним органима

тачка 6

 

Члан клуба може, умерено, да доводи госте на клуб. За понашање гостију и могуће штете одговара њихов домаћин, који мора да буде са њима све време. Исти гост може да дође на клуб три пута, после чега може да долази ако поднесе молбу за пријем у чланство и иста буде прихваћена. Почасни чланови могу да доводе госте неограничено али такође морају да буду са њима све време.

 

тачка 7

 

Паркирање је на ивици пута али је забрањено на кружном току врха писте, испод моста и од моста низводно. Забрањено је оставити возило на плацу клуба више од три дана без померања, осим на троугласти плац иза улазне капије где је дозвољено на 20 дана.  Чланови могу да зауставе возило на улазу у марину на 15 мин, истоваре и одвезу кола на паркинг. Искључиву привилегију да паркирају испод моста и од моста низводно, ван травњака, имају клубска возила, возила почасних чланова и остала возила чланова са куком која су текуће или претходне године вукла трајлер са клубским једрилицама барем на једно такмичење.

 

тачка 8

 

Приликом пријема у чланство Клуба, члан се упознаје са овим пра-вилником и обавезује се на његово поштовање. Непридржавање правила повлачи престанак чланства према статуту Клуба, ако управа оцени да је повреда теже природе, учестала, или трајне природе.

 

тачка 9

 

Правилник  ступа  на снагу осам дана од усвајања од стране управе, а  о његовом спровођењу се стара управа.

 

 

Управа АЈК "Београд"  4.10.2009.