43. KUP ─ÉERDAPA  -  Donji Milanovac, 24-26.avgust 2018.