41. KUP ─ÉERDAPA  -  Donji Milanovac, 26-28.avgust 2016.