otvoreno Prvenstvo Srbije

43. KUP ĐERDAPA

 

UPUSTVA ZA JEDRENJE

 

 

 

1        Pravila

1.1    Regata se održava prema pravilima kako su definisana u Regatnim Pravilima  2017- 2020.

1.2     Primenjivaće se pravila svake klase, Raspis i ova Uputstva za jedrenje.

1.3     U slučaju nesaglasnosti prevladava tekst na engleskom jeziku.

 

2       Obaveštenja takmičarima

2.1   Obaveštenja takmičarima će biti istaknuta na službenoj oglasnoj tabli koja se nalazi na zidu pored ulaza u Kapetan Mišino Zdanje gde je smeštena kancelarija Regate.

 

3       Izmene Uputstava za jedrenje

3.1   Izmene Uputstava za jedrenje biće istaknute do 09:00 istog dana, osim što će izmena rasporeda trka biti istaknuta jedan dan ranije do 20:00.

 

4       Signali na obali

4.1    Signali na obali će se isticacti na signalnom jarbolu koji se nalazi na plaži ispred kancelarije RO.

4.2  Kada je Kodeks istaknut na obali, „1 minut“ se zamenjuje sa „30 minuta“ u regatnom signalu Kodeks.

 

5      Klase

5.1  Fin, 470, Laser Standard (генерално и ветерани), Laser Radial, Laser 4.7 i Optimist (генерално и до 12 година)

 

6        Program

6.1     Predviđeno je 9 trka koje su raspoređene kako sledi:

 

Datum

Vreme

Opis aktivnosti

24.08. 2018.

Do 10:30

Registracija

24.08. 2018.

11:00

Otvaranje

24.08. 2018.

12:00

Trke

25.08. 2018.

11:00

Trke

26.08. 2018.

11:00

Trke

26.08. 2018.

16:00

Dodela nagrada

        

6.2   Upozoravajući signal druge, odnosno treće trke tog dana uslediće najranije 5 minuta po završavanju poslednje jedrilice u klasi iz prethodne trke

6.3   Krajnje vreme za upozoravajući signal je 17:30 časova odnosno 14:00 časova završnog dana regate.

 

  7       Zastave klasa

7.1    Zastave klasa će biti:

 

Klasa

Zastava

470

Bela zastava sa plavim znakom klase

Fin

Bela zastava sa plavim znakom klase

Laser

Bela zastava sa crvenim znakom klase

Laser Radial

Zelena zastava sa crvenim znakom klase

Laser 4.7

Žuta zastava sa crvenim znakom klase

Optimist

Bela zastava sa plavim znakom klase

 

8        Regatno polje

8.1     Regatna polje će biti na reci Dunav, ispred Donjeg Milanovca.

 

9        Regatni kursevi

9.1     Redosled obilaska oznaka je sledeći:

              Klasa Optimist:        START – 1 –  2 –  3  - CILJ

          Klasa Laser 4.7:       START – 1 –  2 –  3 – 2 - 3 - CILJ

          Klasa 470, Fin, Laser, Radial:   START – 1 – 4 – 1 – 2 –  3 – CILJ

 

                      

 

9.2     Oznake se ostavljaju po levom boku.

 

10        Oznake

10.1     Oznake će biti cilindrična tela narandžaste boje.

 

11       Start

11.1    Trke će biti startovane upotrebom sledećih signala.

Signal

Zastava

Zvučni

 signal

Minuta

 pre starta

Upozoravajući

Zastava klase

1

5

Pripremni

P,  U ili Crna

1

4

Zadnji minut

Obara se pripremni signal

1

1

Startni

Obara se Zastava klase

1

0

        

11.2    Upozoravajući signal za narednu klasu koja startuje biće istaknut najranije jedan  minut posle startnog signal za prethodnu klasu.

11.3    U prvoj trci u danu klase će startovati u sledećem redosledu:

470, Fin, Laser, Laser Radial, Laser 4.7, Optimist,

a u svakoj sledećoj trci prema redosledu završavanja klasa.

11.4  Startna linija će biti između jarbola na brodu Regatnog odbora na kome je istaknuta narandžasta zastava  i startne oznake na levom kraju.

11.5   Jedrilice kojima nije istaknut upozoravajući signal kloniće se startnog područja i jedrilica kojima je istaknut pripremni signal.

11.6   Jedrilica koja propusti da startuje do četiri minuta posle svog startnog signala bodovaće se kao Nije startovala (DNS) bez rasprave. Ovo menja pravilo A4.1.

 

12       Cilj

12.1   Ciljna linija će biti između jarbola na brodu Regatnog odbora na kome je istaknuta plava zastava i ciljne oznake na levom kraju.

 

13       Sistem kazni

13.1    Primenjivaće se prilog P Regatnih pravila.

 

14       Ograničeno vreme

14.1    Nema vremenskog ograničenja ulaska prve jedrilice u cilj. Jedrilica koja ne završi 20 min nakon završavanja prve jedrilice u svojoj klasi bodovaće se sa DNF bez rasprave. Ovo menja pravila 35, A4 i A5.

 

15      Protesti i zahtevi za obeštećenje

15.1   Protesti i zahtevi za obeštećenje biće napisani na obrascu koji se izdaje u regatnoj kancelariji, i biće dostavljeni u protestnom vremenu koje je 60 minuta nakon ulaska u cilj poslednje jedrilice tog dana. Protestni odbor može produžiti protestno vreme ako tako odluči.

15.2  Obaveštenja takmičarima koji su stranke i svedoci u protestima, kao i o mestu i vremenu rasprave biće istaknuta na oglasnoj tabli najdalje 20 minuta nakon isteka protestnog vremena.

15.3  Obaveštenja o protestima Regatnog odbora ili Protestnog odbora biće istaknuta radi obaveštenja jedrilicama prema pravilu 61.1(b).

15.4  Lista jedrilica koje su, prema uputstvu 13.1, kažnjene za prekršaj pravila 42 biće istaknuta pre isteka protestnog vremena.

15.5  Prekršaj uputstava 11.5, 17 i 18 neće biti osnov za protest jedrilice. Ovo menja pravilo 60.1(a). Kazne za ove prekršaje mogu biti manje od diskvalifikacije ako Protestni odbor tako odluči. Bodovna oznaka za diskrecionu kaznu dodeljenu prema ovom uputstvu biće DPI.

 

16      Bodovanje

16.1    Primenjivaće se Low Point sistem bodovanja, Pravilo A4.1

16.2    a) ako se završi manje od 4 trke bodovi jedrilice će biti zbir svih njenih bodova u trkama

b) ako se završi od 4 do 7 trka bodovi jedrilice će biti zbir svih njenih bodova u trkama umanjen za njen najslabiji rezultat.

c) ako se završi više od 7 trka bodovi jedrilice će biti zbir svih njenih bodova u trkama umanjen za njena dva najslabija rezultata.

  

17       Pomoćni čamci

17.1    Vođe ekipa, treneri i ostalo osoblje kloniće se startnog područja, regatnog polja i svih takmičara od vremena pripremnog signala prve klase pa sve dok sve jedrilice ne završe trku ili se povuku, ili Regatni odbor ne signališe odgodu, opšti opoziv ili napuštanje trke.

 

18      Radio komunikacije

18.1   Osim u slučaju opasnosti, takmičari neće komunicirati radiom dok su u trci. Ovo ograničenje se takođe primenjuje i na mobilne telefone.

 

19       Nagrade

19.1    Tri prvoplasirane jedrilice u svakoj klasi i kategoriji će biti nagrađene.

19.2    Broj dodatnih i ostalih nagrada zavisi od sponzora regate.

 

20      Odgovornost

20.1. Svaki takmičar startuje na vlastitu odgovornost a takmičari u klasi optimist startuju na odgovornost svojih roditelja i/ili trenera. Organizator ne prihvata bilo kakvu odgovornost za moguće štete ili udes takmičara, jedrilica, opreme ili trećih lica za vreme i posle regate.

 

21     BEZBEDNOST

21.1  Svaki takmičar je obavezan da se upiše na listu pre izlaska na regatno polje, kao i posle napuštanja regatnog polja. Lista takmičara za upis nalaziće se ispred kancelarije RO.

  

22      Pravo na korišćenje imena i znaka

22.1 Učešćem na 36. Kupu Đerdapa i otvorenom Prvenstvu Srbije za veterane, takmičari Organizatoru i sponzorima automatski daju pravo pravljenja, korišćenja i prikazivanja, prema vlastitom nahođenju, bilo kakve fotografije, audio i video zapise, ili druge proizvode ili njihove reprodukcije na obali ili na vodi od vremena njihovog dolaska na regatu do njihovog odlaska, bez nadoknade.

 

 

 

KUP ĐERDAPA  međunarodna jedriličarska regata -  Dunav, Donji Milanovac, Srbija.